Bergindustriarkivet på bedriftsbesøk hos Norge Mineraler AS

 In Nyheter

Bergindustriarkivets første bedriftsbesøk i 2023 gikk til Norge Mineraler AS sør i Rogaland. Bedriften er i etableringsfasen med kartlegging og innsamling av prøver med mål om å starte opp utvinning av mineraler. Det er pr. i dag gjennomført ca. 162 kjerneboringer, hvorav det dypeste er på hele 2201 meter! Dette er i følge bedriften det dypeste borehullet som noen sinne er foretatt på land i Norge.

Norge Mineraler AS satser på utvinning av kritiske råmaterialer, dvs. materialer som er økonomisk viktige og hvor det er forsyningsrisiko forbundet med tilgangen. EU har definert en rekke grunnstoffer som Critical Raw Materials (CRM). Norge Mineraler AS konsentrerer seg i hovedsak om Bjerkreim-Sokndal intrusjonen der det forekommer grunnstoffene vanadium og titan, samt mineralet apatitt. Fra apatitt utvinnes fosfat som er en viktig bestanddel i bl.a. kunstgjødsel. Titan utvinnes fra ilmenitt og gir hvitt pigment til bruk i en rekke produkter. Vanadium brukes i stållegeringer.

Bergindustriarkivet fikk en interessant guidet tur i Hellelandsområdet med samfunnskontakt Erik Joa før vi møtte bedriftsledelsen på hovedkontoret i Egersund: Daglig leder Monika Øksnes, prosjektdirektør Tim Galusky og Kristian Bader, Operations Adviser i morselskapet Norge Mining. De to sistnevnte deltok via videolink.

Norge Mineraler AS vurderer resultatene av kartleggingen og prøvetakingen på Helleland så langt som svært positive og fortsetter prosessen fram mot mineralutvinning.

Les mer om Norge Mineraler AS og Norge Mining her

Illustrasjonsfoto: Bjerreimfossen, Callum Stewart, unsplash.com. Gjengitt med tillatelse fra Norge Mineraler AS

To menn stående foran fjellskrent

Torkel Thime fra bergindustriarkivet og Erik Joa fra Norge Mineraler AS ved Øgrey-demningen ved Teksevannet, Helleland (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Kvinne og mann stående på en vei ved Teksevannet i Helleland vinterstid

Erik Joa, samfunnskontakt i Norge Mineraler AS, orienterer om de geologiske forekomstene bedriften undersøker. Her ved Øgrey-demingen ved Teksevannet (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Fire personer inne i et lager med borkjerneprøver

Norge Mineraler AS har foretatt adskillige prøveboringer som har resultert i ca. 74 000 borkjerner. Utvalgte prøver sendes til videre analyser. Bedriftens geologer orienterer om funnene (Foto: Norsk bergindustriarkiv)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search