Hopp til hovedinnhold

Om Norsk bergindustriarkiv

Norsk bergindustri ble etablert fra 2019 som en nasjonal tjeneste. Formålet er å sikre sentrale arkiver etter bergindustrien for fremtiden. Arbeidet ledes fra Vestfoldarkivet, i nært samarbeid med Arkivverket og regionale bevaringsinstitusjoner

Visjon

Norsk bergindustriarkivs visjon er å kunne sikre de mest sentrale arkivene fra bergindustrien for fremtiden, både med tanke på bransjens egen bruk, forskning og kulturformidling

Bergindustrien – en viktig næring

Bergindustrien er en av våre primærnæringer og har preget norsk samfunnsutvikling gjennom århundrer. Næringen er fortsatt en av landets viktigste næringer og bidrar vesentlig til norsk verdiskaping.

Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten mineraler. Vi har behov for jern til stål, kalkstein til sement, pukk til veier, sand til betong, ulike mineraler som grunnlag for mange former for industri. For eksempel bruker hver nordmann i gjennomsnitt 10 tonn pukk, grus og andre byggeråstoffer årlig!

  • 1/1
    Åsmund Bergs pukkverk på Fokserød, Vestfold. Foto: Sven Dahlgren

Nye industriformer som elektronikkindustrien og miljøteknologien baserer seg også på mineraler som må utvinnes fra berggrunnen. Dette er mineraler som tidligere ikke har vært anvendt, men hvor norsk bergindustri har potensial til å spille en betydelig rolle på verdensbasis.

Arkiver etter næringslivet

Offentlige virksomheter er pålagt ved lov å avlevere sine arkiver til arkivinstitusjoner, og viktig kildemateriale blir dermed sikret for fremtidig forskning. Bedrifter og andre private aktører er ikke lovpålagt å gjøre dette, og avtaler om bevaring av arkiver baserer seg på frivillighet. Men for å kunne studere det norske samfunnet, er det helt nødvendig at også privat arkivmateriale blir bevart for ettertiden. 

  • 1/1
    Alta kobberverk. Foto: Ukjent fotograf, Arkivverket/Tromsø

Samarbeid om bevaring

Bevaringen av arkivene etter bergindustrien baserer seg på et samarbeid mellom Norsk bergindustriarkiv og næringen selv. Arbeidet finansieres gjennom et spleiselag: Norsk bergindustriarkiv stiller til rådighet magasinplass, kontorplass og infrastruktur. Bedriftene  finansierer ordning og tilgjengeliggjøring av arkivene. 

Norsk bergindustriarkiv samarbeider med Arkivverket og regionale arkivinstitusjoner om bevaringen av arkivene. Arkivene blir i størst mulig grad oppbevart i den regionen der de naturlig hører hjemme.

Næringssektorarkiv

Norsk bergindustriarkiv er et sektorarkiv for bergindustrien. En slik sektorbasert modell for bevaring av næringslivsarkiver er relativt ny i Norge. Pionéren på feltet er Norsk olje- og gassarkiv som ble etablert i Stavanger i 2014, og som nå er en integrert del av Arkivverket.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1