Om Norsk bergindustriarkiv

Norsk bergindustri ble etablert fra 2019 som en nasjonal tjeneste. Formålet er å sikre sentrale arkiver etter bergindustrien for fremtiden. Arbeidet ledes fra Vestfoldarkivet, i nært samarbeid med Arkivverket og regionale bevaringsinstitusjoner

Om Norsk bergindustriarkiv

Norsk bergindustri ble etablert fra 2019 som en nasjonal tjeneste. Formålet er å sikre sentrale arkiver etter bergindustrien for fremtiden. Arbeidet ledes fra Vestfoldarkivet, i nært samarbeid med Arkivverket og regionale bevaringsinstitusjoner

Bergindustrien – en viktig næring

Bergindustrien er en av våre primærnæringer og har preget norsk samfunnsutvikling gjennom århundrer. Næringen er fortsatt en av landets viktigste næringer og bidrar vesentlig til norsk verdiskaping.

Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten mineraler. Vi har behov for jern til stål, kalkstein til sement, pukk til veier, sand til betong, ulike mineraler som grunnlag for mange former for industri. For eksempel bruker hver nordmann i gjennomsnitt 10 tonn pukk, grus og andre byggeråstoffer årlig!

Nye industriformer som elektronikkindustrien og miljøteknologien baserer seg også på mineraler som må utvinnes fra berggrunnen. Dette er mineraler som tidligere ikke har vært anvendt, men hvor norsk bergindustri har potensial til å spille en betydelig rolle på verdensbasis.

Visjon

Norsk bergindustriarkivs visjon er å kunne sikre de mest sentrale arkivene fra bergindustrien for fremtiden, både med tanke på bransjens egen bruk, forskning og kulturformidling. Vi sikrer at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie eller misbrukes.

Arkiver etter næringslivet 

Offentlige virksomheter er pålagt ved lov å avlevere sine arkiver til arkivinstitusjoner, primært for å sikre forvaltningens egne dokumentasjonsbehov og innbyggernes rettigheter, men også for å sikre kildemateriale for fremtidig forskning. Næringslivet og andre private aktører er ikke lovpålagt å gjøre dette, og avtaler om bevaring av arkiver baserer seg på frivillighet. Men for å kunne studere det norske samfunn i nær og fjern fortid, er det helt nødvendig at også privat arkivmateriale blir bevart for ettertiden. Historien om Norge blir fattigere uten bergindustriens og andre næringers arkiver!

Bevaring av næringssektorer

Bevaringen av arkivene etter bergindustrien baserer seg på et samarbeid mellom Norsk bergindustriarkiv og næringen selv. Arbeidet finansieres gjennom et spleiselag, der Norsk bergindustriarkiv stiller til rådighet magasinplass, kontorplass og infrastruktur. Næringen selv finansierer systematiseringen, tilgjengeliggjøringen og til en viss grad betjeningen av arkivene.

En slik sektorbasert modell for bevaring av næringslivsarkiver er relativt ny i Norge. Pionéren på feltet er Norsk olje- og gassarkiv som ble etablert i Stavanger i 2014, og som nå er en integrert del av Arkivverket. I 2018 ble tilsvarende satsing startet innen sjømatnæringen, og Norsk sjømatarkiv er etablert i Bergen og ledes av ArkiVest (Bergen byarkiv).

Personvernerklæring

Klikk her og les Vestfoldmuseene sin personvernerklæring.

Samarbeidspartnere og kontakter

Norsk bergindustriarkiv samarbeider med relevante aktører innen næringen, statlig forvaltning og forskjellige bevaringsinstitusjoner. Noen av våre aktuelle samarbeidspartnere og viktigste kontakter er:

Henvendelser eller spørsmål?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Bildet viser en stor borremaskin inni en gruve, som borrer seg innover i fjellet.
Gruvedrift i Ballangen, Nordland. Foto: Halvdan Carstens

Bildet under: Gruvedrift i Ballangen, Nordland. Foto: Halvdan Carstens

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search